Regulamin
Studenckiego Koła Naukowego MainI Postanowienia ogólne


§ 1
Studenckie Koło Naukowe Main, przy Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ, zwane dalej Kołem jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.

§ 2
Koło nie posiada osobowości prawnej.

§ 3
Podstawy prawne działania Studenckiego Koła są następujące:
 1. ustawa o Szkolnictwie Wyższym (w aktualnej jednolitej wersji),
 2. statut Politechniki Łódzkiej i Regulamin Studiów na PŁ,
 3. niniejszy regulamin.

§ 4
Siedzibą Koła jest Instytut Informatyki Stosowanej, 90-924 Łódź, al. Politechniki 11, budynek C7.

§ 5
Opiekę nad działalnością Koła sprawują Opiekunowie Koła.

§ 6
Koło używa pieczątki:

Politechnika Łódzka
Studenckie Koło Naukowe Main
90-924 Łódź, al. Politechniki 11II Cele i Zadania


§ 7
Celem Koła jest:
 • budzenie zainteresowań naukowych studentów,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • integracja środowiska akademickiego,
 • organizowanie współpracy studentów z instytucjami i organizacjami w Polsce i zagranicą.
§ 8
 1. Cele swoje Koło realizuje poprzez działalność organizowaną przez Zarząd i Grupy Projektowe, w zgodzie z Regulaminem Koła.
 2. Grupa Projektowa to grupa członków Koła, wspólnie realizująca wybrany projekt.
 3. Grupa Projektowa może składać się z co najmniej jednego członka Koła.


III Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki


§ 9
 1. Członkowie Koła dzielą się na:
  1. Członków Zwyczajnych,
  2. Sympatyków,
  3. Członków Honorowych.
 2. Członkami Zwyczajnymi Koła mogą zostać studenci Politechniki Łódzkiej.
 3. Osoby niebędące studentami Politechniki Łódzkiej, zaangażowane w działalność Koła, mogą otrzymać status Sympatyka.
 4. Byli członkowie Koła, którzy są już absolwentami Politechniki Łódzkiej, jednakże dalej są zaangażowani w działalność Koła uznani są za Członków Honorowych Koła.

§ 10
 1. Członkiem Koła zostaje się poprzez pisemne oświadczenie woli zostania członkiem Koła.
 2. Pisemne oświadczenie woli powinno wskazywać rodzaj członkostwa.
 3. W przypadku Członków Zwyczajnych i Sympatyków decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Koła podczas Walnego Zebrania.


§ 11
 1. Członkowie Koła Naukowego mają prawo:
  1. współdecydować o losach Koła, poprzez uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków Koła,
  2. wybierania i bycia wybieranymi do władz Koła, na zasadach określonych niniejszym regulaminem,
  3. korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła, na zasadach ustalonych przez Zarząd,
  4. uczestnictwa we wszystkich formach działalności naukowej Koła, na zasadach określonych przez Zarząd,
  5. ubiegania się o opinie o swej działalności w Kole.
 2. Postanowienia zawarte w §11 punkt 1 podpunkt a. i b. dotyczą tylko Członków Zwyczajnych Koła.


§ 12
Członkowie Koła zobowiązani są do:
 1. podporządkowania się postanowieniom regulaminu Koła, uchwałom Walnego Zebrania oraz zarządzeniom i decyzjom Zarządu,
 2. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania powierzonych im obowiązków,
 3. dbania o dobre imię Koła.

§ 13
 1. Utrata członkostwa następuje:
  1. poprzez pisemne wyrażenie takiej woli przez członka Koła,
  2. na mocy decyzji Zarządu Koła podczas Walnego Zebrania,
  3. na mocy decyzji Opiekunów Koła.
 2. Zarząd może wydać taką decyzję w przypadku:
  1. rażącego naruszenia regulaminu przez członka Koła, lub
  2. gdy członek Koła przez okres trzech miesięcy nie uczestniczy w pracach lub spotkaniach Koła.


IV Władze Koła Naukowego


§ 14
Władzami Koła Naukowego są:
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd.


§ 15
 1. Walne Zebranie członków Koła:
  1. jest najwyższą władzą Koła i ma prawo podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących,
  2. przyjmuje sprawozdania z pracy Zarządu,
  3. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. dokonuje wyboru Członków Zarządu Koła,
  5. uchwala i dokonuje zmian w regulaminie Koła Naukowego.
 2. Obradom Walnego Zebrania przewodniczy członek Zarządu Koła.
 3. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 4. Każdy członek zwyczajny posiada 1 głos na Zebraniu Walnym.
 5. Głosowania na Zebraniu Walnym mają charakter bezpośredni, równy i wolny.


 6. § 16
  1. Zarząd Koła:
   1. jest kolegialna władzą wykonawczą,
   2. administruje majątkiem Koła,
   3. prowadzi rejestr członków Koła,
   4. prowadzi rejestr uchwał.
  2. Zarząd Koła ma prawo do:
   1. wydawania decyzji i zarządzeń, w oparciu o Regulamin Koła Naukowego i uchwały Walnego Zebrania Członków Koła,
   2. uchwalania wewnętrznych regulaminów,
   3. zgłaszania wniosków na Walnym Zebraniu Członków Koła
  3. Zarząd Koła składa się z 4 członków:
   1. Prezesa,
   2. Wiceprezesa,
   3. Sekretarza,
   4. Skarbnika.
  4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.


  § 17
  Zarząd Koła jest zobowiązany do złożenia Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania ze swojej działalności. Przyjęcie powyższego Sprawozdania przez Walne Zebranie następuje w formie uchwały o udzielenie absolutorium.

  § 18
  Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji. Uzupełnienie składu Zarządu powinno nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ustąpienia. W tym celu Członkowie Koła zwołują Walne Zebranie.

  § 19
  Kadencja członka Zarządu, powołanego w trybie § 18 niniejszego Regulaminu, upływa wraz z kadencją pozostałych członków Zarządu Koła Naukowego, powołanych w czasie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania.

  § 20
  W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w pracy Zarządu Koła Naukowego Opiekunowie Koła mogą zwołać Walne Zebranie w celu powołania nowego Zarządu Koła.

  § 21
  1. Prezes Koła ma prawo:
   1. zwoływania Zarządu,
   2. reprezentowania Koła Naukowego w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią,
   3. podejmowania decyzji w sprawach działalności Koła, jego finansów i majątku, w wypadku niemożności zwołania Zarządu Koła,
   4. zwoływania zebrań naukowych Koła.
  2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, Wiceprezes pełni obowiązki Prezesa i posiada wszelkie prerogatywy przynależne tej funkcji.
  3. Prezes koordynuje i odpowiada za działalność dydaktyczno-naukową, prowadzoną przez Koło oraz sprawuje opiekę nad pieczęciami Koła.
  4. Prezes odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za sprawne funkcjonowanie władz Koła Naukowego.


  § 22
  Sekretarz Koła prowadzi rejestr uchwał, rejestr członków, kodyfikuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz decyzje i zarządzenia Zarządu.

  § 23
  Skarbnik Koła odpowiada za finanse i prowadzi dokumentację finansową Koła Naukowego.

  V Majątek Koła Naukowego  § 24
  1. Majątek Koła składa się z funduszu pieniężnego oraz ruchomości, które Koło Naukowe otrzymało bądź nabyło za posiadane środki finansowe.
  2. Środki finansowe i materialne Koła mogą pochodzić z:
   1. dotacji władz i jednostek uczelni, instytucji państwowych i samorządowych,
   2. składek członkowskich,
   3. dochodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej,
   4. darowizn od sponsorów.
  3. W wypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na własność Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.


  VI Postanowienia Końcowe  § 25
  Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła, na wniosek Zarządu Koła lub 1/3 Członków Zwyczajnych. Uchwała o zmianie Regulaminu musi być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 liczby Członków Zwyczajnych Koła.

  § 26
  1. Rozwiązanie Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła. Uchwała o rozwiązaniu Koła musi być podjęta większością 2/3 głosów ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Koła Naukowego.
  2. W wypadkach przewidzianych przez prawo decyzję o rozwiązaniu może podjąć Rektor Politechniki Łódzkiej.